Публічна оферта 2018-07-14T00:54:31+03:00

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

Цей документ є офіційною пропозицією (публічною офертою) укласти договір про надання послуг (надалі «Договір») на нижчевикладених умовах, що у відповідності до ст. 633 Цивільного кодексу України здійснює невизначеному колу осіб ФІЗИЧНА ОСОБА–ПІДПРИЄМЕЦЬ СТРОКАЧ ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА (надалі «Виконавець»), що належним чином зареєстрована відповідно до законодавства України (ідентифікаційний код 2733014521).

 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. В даному Договорі та вихідних або пов’язаних з ним відносинах Сторін застосовуються терміни, що мають наступні визначення:

1.1.1. Клієнт ­– фізична особа з повною цивільною дієздатністю, що звернулась у встановленому цим договором порядку до Виконавця для отримання послуг і здійснила заповнення і підпис анкети, що є Додатком №1 до даного Договору за місцем надання послуг,

1.1.2. Послуги – набір Послуг, що надаються Виконавцем в порядку та на умовах, визначених цим Договором та Правилами надання послуг центром косметології «КосМед», що є Додатком №2 до даного Договору. Повний перелік Послуг, що можуть надаватись Виконавцем,  визначається відповідно до даних Прайс-листа Виконавця, що розміщений в Куточку Споживача за місцем надання Послуг, а також на сайті Виконавця за посиланням: https://kosmedcentr.com.ua/цены/

1.1.3. Сторони – спільне пойменування, використане в Договорі для позначення Клієнта і Виконавця.

1.1.4. Cайт  Виконавця – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою https://kosmedcentr.com.ua/, яка є офіційним джерелом інформування Клієнтів про Виконавця та Послуги, що ним надаються.

1.1.5. Публічна оферта – пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), що адресована необмеженому колу осіб відповідно до законодавства України про укладення даного Договору на визначених умовах.

1.1.6. Акцепт  – юридично значуща дія, наслідком якої є повне, безумовне та беззастережне прийняття Клієнтом умов Публічної оферти даного Договору та Правил надання послуг центром косметології «КосМед». Акцепт здійснюється шляхом заповнення і підписання Клієнтом анкети, що є Додатком №1 до даного Договору і надається клієнту для заповнення за місцем надання послуг.

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Даний Договір публічної оферти про надання послуг є публічним договором (надалі іменується – Договір), у розумінні ст.633 Цивільного кодексу України,  який вважається укладеним між Виконавцем, з однієї сторони, і  Клієнтом, з іншої сторони, з моменту Акцепту останнім всіх без винятку умов та положень даного Договору та Додатків до нього.

2.2. В порядку та на умовах, визначених цим Договором , Виконавець зобов’язується надати  Клієнту Послуги, а Клієнт зобов’язується прийняти та оплатити дані Послуги за цінами, що вказані в Прайс-листі Виконавця, що розміщений в Куточку Споживача за місцем надання Послуг, а також на сайті Виконавця за посиланням: https://kosmedcentr.com.ua/цены/

2.3. Послуги надаються на підставі цього Договору та Правил надання послуг центром косметології «КосМед (Додаток №2 до Договору). Діями, що свідчать про згоду дотримуватись умов цього Договору та Правил надання послуг центром косметології «КосМед», є вчиненя Клієнтом Акцепту шляхом заповнення і підписання Клієнтом анкети (Додаток №1 до Договору), що надається для заповнення за місцем надання послуг.

2.4. Перелік, умови та порядок надання Послуг визначається даним Договору. Окремі з Послуг, що надаються Виконавцем здійснюються виключно за умови підписання Клієнтом бланку інформованої згоди на проведення конкретної процедури.

2.5. Послуги надаються виключно після здійснення Клієнтом Акцепту даного Договору шляхом підписання та надання Виконавцю підписаної анкету із своїми персональними даними, що підтверджує факт повного і безумовного прийняття Клієнтом Договору, всіх його умов, без будь-яких обмежень відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України.

2.6. Договір, укладений Клієнтом за допомогою Акцепту, має юридичну чинність у відповідності до ст. 642 Цивільного кодексу України і є рівноважним договору, підписаному Сторонами. Після здійснення Акцепту вважається, що Клієнт ознайомився і без заперечень зі свого боку згоден з умовами цієї публічної оферти.

2.7. Послуг надаються Виконавцем особисто або його уповноваженими працівниками у Ценрі косметології «КосМед» за адресою: 08292, м. Буча, Київська обл., бул. Б.Хмельницького, буд.11.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Клієнт має право:

3.1.1. Отримувати Послуги в обсязі та на умовах, передбачених даним Договором, та відповідно до Правил надання послуг центром косметології «КосМед».

3.1.2. Отримувати необхідну та достовірну інформацію про Виконавця, його діяльність, обсяг послуг, що ним надаються.

3.1.3. Під час споживання Послуг отримувати допомогу (консультування) фахівців Виконавця, які володіють фаховими знаннями та навичками, щодо надання Послуг.

3.1.4. Повідомляти Виконавця про свої побажання, пропозиції, зауваження щодо діяльності Виконавця та Послуг, що надаються за Договором.

3.1.5. Письмово звертатись до Виконавця з пропозиціями щодо покращення процесу надання Послуг та акційних пропозицій.

3.2. Клієнт зобов’язується:

3.2.1. При зверненні до Виконавця за наданням Послуг здійснити Акцепт даного Договору шляхом заповнення анкети Клієнта (Додаток №1 До Договору).

3.2.2. Повідомляти адміністрації Виконавця достовірну інформацію щодо персональних даних, інформацію про можливі протипоказання (стан здоров’я та інше) щодо отримання Послуг.

3.2.3. Неухильно дотримуватися вимог даного Договору та Правил надання послуг центром косметології «КосМед».

3.2.4. Прийняти та оплатити надані Виконавцем Послуги в порядку та на умовах, визначеними цим Договором.

3.2.5. З’являтись для надання послуг в узгоджений з Виконавцем і зерезервований час.

3.3. Виконавець має право:

3.3.1. Вимагати від Клієнта виконання умов цього Договору та Правил надання послуг центром косметології «КосМед».

3.3.2. Отримавати від Клієнта своєчасну та в повному обсязі оплату наданих Послуг.

3.3.3. В односторонньому порядку відмовитися від виконання цього Договору або призупинити його виконання  за наявності підстав вважати, що надання Послуг може заподіяти шкоду Клієнту або спричинити інші несприятливі для нього самого або третіх осіб наслідки, що буде вважатись неможливістю виконання цього Договору з вини Клієнта та не потягне будь-якої відповідальності Виконавця.

3.3.4. Без узгодження з Клієнтом встановлювати і скасовувати різноманітні знижки, маркетингові акції, пільги, засновувати дисконтні програми, програми лояльності тощо.

3.3.5. З метою безпечного і ефективного надання Послуг, вимагати від Клієнта надання будь-якої інформації та документів, у тому числі медичних, що мають відношення до надання послуг за цим Договором.

3.3.6. Відмовити Клієнту у наданні Послуг за Договором у випадку виявлення порушення Клієнтом умов цього Договору.

3.4. Виконавець зобов’язується:

3.4.1. Забезпечувати Клієнту можливість отримання Послуг відповідно до цього Договору та Правил надання послуг центром косметології «КосМед».

3.4.2. Надавати Клієнту Послуги з урахуванням положень чинного законодавства України, за умови наявності у нього можливостей надання Клієнту відповідних Послуг.

3.4.3. Забезпечувати Клієнту можливість отримання інформації з питань надання Послуг.

3.4.4. Доводити до відома Клієнта інформацію про всі акції, знижки, зміни умов Договору, зміни режиму роботи Виконавця, введення в дію або скасування програм лояльності тощо шляхом розміщення такої інформації в Куточку Споживача та/або на Сайті Виконавця .

3.4.5 . В разі порушення правил надання послуг Клієнтом та/або умов цього Договору вжити всіх можливих заходів щодо припинення цього порушення.

3.4.6. Приймати до розгляду письмові пропозиції Клієнта щодо покращення та якості надання Послуг та Акційних пропозицій.

3.5. Перелік прав і обов’язків Сторін, визначений даним розділом Договору, не є вичерпним. Сторони мають і інші права та обов’язки, передбачені даним Договором та номами чинного законодавства України.

 1. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАЗУНКІВ

4.1. Вартість Послуг, що надаються Виконавцем за цим Договором визначається згідно Прайс-листа Виконавця, що розміщений в куточку споживача за місцем надання Послуг, а також на сайті Виконавця за посиланням: https://kosmedcentr.com.ua/цены/

4.2. Оплата Послуг здійснюється в розмірі 100 % від вартості наданих Виконавцем Послуг після їх надання. За узгодженням Сторін можлива повна або часткова передоплата замовлених послуг.

4.3. Всі розрахунки за цим Договором здійснюються у національній валюті України – гривні – в безготівковій формі, шляхом переказу грошових коштів на банківський рахунок Виконавця або у готівковій формі, шляхом внесення грошових коштів у касу Виконавця.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

5.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання Договору. Виконавець не несе відповідальності у випадку, якщо недоліки наданих  Послуг викликані недотриманням усних та/або письмових вказівок Виконавця та його працівників, що надавались Клієнту під час надання Послуг.

5.3. Сторони не несуть відповідальність один перед одним за непрямий збиток (у тому числі за недоотриманий прибуток), завданий невиконанням/неналежним виконання умов даного Договору.

5.4. Виконавець не несе відповідальності, якщо це було зумовлено дією обставин непереборної сили (форс-мажору). Під обставинами непереборної сили маються на увазі: пожежі, землетруси, інші природні явища, стихійні лиха, дії третіх осіб, військові дії, прийняття законодавчих актів та інші незалежні від Виконавця обставини, які роблять неможливим своєчасне, повне та належне виконання Виконавцем своїх зобов’язань згідно Договору.

5.5. Відповідальність Виконавця перед Клієнтом у випадку пред’явлення останнім вимог/претензій про відшкодування шкоди та/або компенсації моральної шкоди в результаті ненадання та/або надання Послуг неналежної якості, що має бути документально підтверджено в порядку, передбаченому чинним в Україні законодавством, обмежується розміром вартості відповідних Послуг, оплачених Клієнтом.

5.6. Виконавець не несе відповідальності в разі вчинення дій/бездіяльності третіх осіб (власників будівлі, в якій надаються Послуги, представників комунальних служб тощо), внаслідок яких Виконавець не зміг виконати свої зобов’язання за цим Договором.

5.7. Виконавець не несе відповідальність за шкоду завдану здоров’ю або майну Клієнта діями третіх осіб або діями, бездіяльністю самого Клієнта.

5.8. У разі нанесення Клієнтом матеріального збитку Виконавцю, в т.ч. шляхом псування або втрати майна Виконавця з вини Клієнта, останній зобов’язаний відшкодувати Виконавцю повну вартість нанесеного збитку на підставі рахунку наданому Виконавцем.

5.9. Клієнт повинен дбати про збереження своїх особистих речей під час надання Послуг. Виконавець не несе відповідальність за збереження особистих речей Клієнта.

5.10.     У зв’язку із особливим характером і специфікою Послуг, що надаються Виконавцем за Договором, а також залежністю їх результату від дій/бездіяльності Клієнта та властивостей його організму, Виконавець не надає гарантій щодо результату наданих Послуг. Сторони розуміють і визнають, що невідповідність результату надання тієї чи іншої Послуги результату, що очікував та бажав отримати Клієнт при зверненні за наданням відповідної Послуги, саме по собі не є фактом надання такої Послуги неналежної якості і не має наслідком повернення коштів Клієнту.

5.11. У випадку нез’явлення Клієнта для надання послуг в узгоджений з Виконавцем і зарезервований час без попереднього повідомлення про неможливість з’явитись для отримання Послуг, що має бути надано Виконавцю не пізніше ніж за 24 години до зарезервованого часу надання Послуг,  Виконавець має право змінити умови резервування часу і надання послуг для такого Клієнта, надаючи йому Послуги, тільки за умови оплати послуги з бронювання часу спеціаліста Виконавця. Вартість послуг з бронювання часу спеціаліста  Виконавця визначаєтся наступним чином:

а) Вартість послуг з бронювання часу спеціасту Виконавця для надання Послуг, час надання яких складає менше 60 хвилин – 200.00 (двісті) гривень;
б) Вартість послуг з бронювання часу спеціасту Виконавця для надання Послуг, час надання яких складає від 60 до 90 хвилин – 300.00 (триста) гривень;
в) Вартість послуг з бронювання часу спеціасту Виконавця для надання Послуг, час надання яких складає від 90 хвилин – 400.00 (чотириста) гривень.

Вищевказана вартість послуг з бронювання часу спеціаліста Виконавця має бути сплачена Клієнтом  за три години, після запису у адміністратора та отримання рахунку на сплату послуги бронювання часу спеціаліста в смс повідомленні чи на електронну адресу.

При не сплаті рахунку за послугу бронювання часу спеціаліста за три години, цей  запис до спеціаліста Виконавця,  на процедуру анулюється автоматично системою.

У випадку, якщо Клієнт не з’явився для надання Послуг в узгоджений з Виконавцем зарезервований час по процедурі бронювання,  вартість послуг з бронювання часу спеціаліста Виконавця, сплачена Клієнтом не підлягає поверненню та зараховується в якості штрафу за порушення умов даного Договору.

Клієнт може перенести запис на дану процедуру чи відмінити за 24 години, тоді кошти не втрачаються, а будуть зараховані на особовий рахунок клієнта і використані в подальшому на процедури.

У випадку значного запізнення Клієнта на процедуру, що була зарезервована по системі платного бронювання часу спеціаліста та проплачена послуга бронювання, і не можливості Виконавцем провести цю чи коротшу процедуру, тоді рахується, що Клієнт не з’явився для надання Послуг в узгоджений з Виконавцем зарезервований час по процедурі бронювання,  вартість послуг з бронювання часу спеціаліста Виконавця, сплачена Клієнтом не підлягає поверненню та зараховується в якості штрафу за порушення умов даного Договору

При настанні форс-мажорних випадків (документально доведених):  хвороба, травматизація та воєнні дії, стихійні лиха та тому подібне, коли надання косметологічних послуг неможливе,  перечислені кошти, по системі  послуги бронювання часу, повертаються Виконавцем Клієнту на рахунок   чи готівкою за домовленністю тільки після офіційного письмового звернення за період- 10 банківських днів.

У випадку своєчасної явки Клієнта для надання Послуг, Виконавець надає Клієнту одноразову знижку на вартість наданих  Послуг в розмір суми, що була сплачена Клієнтом в якості оплати послуг з бронювання часу спеціасту Виконавця.

5.12. Виконавець відповідає за кваліфікацію його найманих працівників, наявність у них належної фахової і кваліфікаційної підготовки,  а також за їх дії/бездіяльність під час виконання ними трудових обов’язків.

 1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

6.1. Даний Договір є публічним та діє з моменту здійснення його Акцепту Клієнтом та діє протягом 365 (трьохсот шістдесяти п’яти) календарних днів. У випадку, якщо жодна із Сторін не проінформує іншу Сторону про бажання припинити дію цього Договору не пізніше ніж за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до кінця терміну його дії, він вважається таким, дія якого подовжена (пролонгована) на кожні наступні 365 (триста шістдесят п’ять) календарних днів на тих самих умовах. Кількість подовжень (пролонгацій) не обмежена.

6.2. Цей Договір публічно доводиться до відома усіх Клієнтів, шляхом його розміщення (оприлюднення) на Сайті Виконавця.

6.3. Виконавець самостійно визначає умови Договору. Виконавець самостійно має право змінити умови Договору з обов’язковим розміщенням повідомлення про це на Сайті Виконавця . У разі незгоди Клієнта зі змінами, внесеними до Договору, такий Клієнт має право розірвати Договір, згідно з порядком, викладеним в Договорі, протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з дня, коли він дізнався чи міг дізнатися про внесені зміни до Договору, шляхом направлення чи особистого подання відповідної письмової заяви. Не розірвання Клієнтом Договору у вказаний строк та повторне звернненя до Виконавця для надання  Послуг після внесення відповідних змін до Договору свідчить про згоду Клієнта зі змінами, внесеними до Договору.

6.4. При внесенні змін до цього Договору, Виконавець розміщує повідомлення про такі зміни на своєму Сайті не менше ніж за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до вступу змін в силу, крім випадків, для яких Договором встановлений інший строк та/або порядок повідомлення про внесення змін, а також випадків, у яких Виконавець не зобов’язаний повідомляти Клієнта про внесення змін. При цьому Виконавець гарантує та підтверджує, що розміщена на Сайті Виконавця поточна редакція тексту цього Договору є дійсною.

6.5. Виконавець має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, попередивши про це шляхом розміщення оголошення про це на своєму Сайті не пізніше ніж за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до дати розірвання. Договору

6.6. У випадку припинення дії цього Договору у порядку, передбаченому п. 6.5 Договору, Виконавець не звільняється від обов’язку надати Послуги всім Клієнтам, які вже здійснили Акцепт Договору та внесли оплату за Послуги, сплатили обов’язкові платежі, до відповідного оприлюднення повідомлення про припинення дії цього Договору.

6.7. У випадку, якщо Виконавець виявить, що дані, які містяться в анкеті Клієнта є неправдивими, Виконавець має право негайно припинити дію Договору, попередивши Клієнта про це будь-яким доступним засобом зв’язку на власний вибір, зокрема, письмово, засобами електронної пошти, шляхом повідомлення на Сайті, тощо.

6.8. В разі порушення умов Договору з боку Клієнта, Договір може бути достроково припинений/розірваний Виконавцем в односторонньому порядку без повернення сплачених коштів Клієнту, при цьому послуги вважаються наданими в повному обсязі та належним чином.

6.9. Клієнт має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір за умови відсутності заборгованості перед Виконавцем, письмово повідомивши Виконавця про розірвання Договору не пізніше ніж за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до дати розірвання Договору.

6.10. Припинення дії даного Договору не звільняє Сторони від виконання зобов’язань, взятих на себе в період його дії.

 1. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Всі суперечки та спори, що можуть виникнути в процесі надання Послуг Виконавцем, у зв’язку з прийняттям, виконанням та/або порушенням положень цього Договору та Правил надання відповідних Послуг, врегульовуються шляхом переговорів Сторін.

7.2. В разі недосягнення згоди шляхом переговорів, Клієнт залишає за собою право на пред’явлення претензій, які обов’язково повинні бути розглянуті Виконавцем в розумні строки, з метою врегулювання суперечок та спорів в досудовому порядку. Всі претензії в зв’язку з наданими Виконавцем послугами, повинні бути заявлені в письмовому вигляді протягом трьох днів з дати їх надання таких послуг. У випадку відсутності претензій заявлених від Клієнта на протязі даного строку, вважається, що Послуги надані Виконавцем якісно і у відповідності до узгоджених Сторонами умов. Виконавець має право відмовити Клієнту у розгляді претензій заявлених після спливу трьоденного строку з моменту надання Послуг.

7.3. В разі недосягнення згоди між Сторонами, шляхом переговорів та неможливості врегулювання в досудовому порядку, всі спори та суперечки вирішуються в судовому порядку за місцезнаходженням Виконавця.

7.4. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

 1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Укладаючи цей Договір Клієнт автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору та Правилами надання послуг центром косметології «КосМед», затверджених Виконавцем та оприлюднених сайті Виконавця.

8.2. Визнання будь-якого положення або пункту даного Договору чи Додатків до нього не дійсними, не впливає на дійсність решти положень і умов Договору.

8.3. Сторони засвідчують, що цей Договір укладений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології із дотриманням всіх загальних вимог, що є необхідними для чинності правочину згідно ст. 203 Цивільного кодексу України.

8.4. Належним повідомленням та доведенням інформації до споживачів Послуг, визначених цим Договором, вважається розміщення відповідної інформації в Куточку Споживача, що знаходиться за місцем надання Послуг та/або на Сайті Виконавця.

8.5. Цей Договір є публічним відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України і його умови однакові для всіх Клієнтів. Прийняття умов цього Договору  (акцепт) є повним і беззастережним і означає згоду Клієнта зі всіма умовами Договору без виключення і доповнення, а також свідчить про те, що Клієнт розуміє значення своїх дій, всі умови Договору йому зрозумілі, Клієнт не знаходиться під впливом помилки, обману, насильства, загрози, і тому подібне.

8.6. Всі Додатки до Договору є невід’ємними частинами цього Договору та є обов’язковими для виконання та дотримання Сторонами.

8.7. З метою забезпечення безпеки за місцем надання послуг може здійснюватись відеофіксація. Клієнт надає свою безумовну згоду на проведення відео зйомки приміщень центру Косметології за його присутності.

8.8. Вчиняючи Акцепт Договору Клієнт заявляє, що він усвідомлює, що факт укладення цього Договору означає, що:

а) Клієнт ознайомлений  та свідомо погоджується  дотримуватись всіх умов Договору та Правил надання послуг косметичним центром «КосМед»;

б) Клієнт ознайомлений  з вартістю Послуг за цим Договором, яка його повністю влаштовує;

в) стан здоров’я Клієнта дозволяє йому споживати Послуги Виконавця у відповідності до цього Договору, і що Клієнт не має  протипоказань щодо надання послуг за даним Договором;

г) Клієнт надає свою згоду на використання його персональних даних Виконавцем у будь-яких цілях, якщо такі цілі не суперечать чинному законодавству України.

8.9. Обробляються наступні категорії персональних даних фізичних осіб: видані на ім’я фізичних осіб документи, підписані ними документи, відомості, які ці особи надають про себе, зокрема, прізвище ім’я, по- батькові, паспортні дані, особистий підпис; місце проживання та/або місце перебування фізичної особи; банківські реквізити; електронні ідентифікаційні дані (електронна адреса, номер телефону); реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи (індивідуальний податковий номер). Виконавець отримує персональні дані Клієнта з відкритих джерел, а також безпосередньо від Клієнта в письмових документах, що подаються Клієнтом на ім’я Виконавця, а також шляхом надання Клієнтом Виконавцю копій документів, що містять персональні дані Клієнта.

8.10.Клієнт дає свою згоду на здійснення Виконавцем наступних дій з персональними даними Клієнта: збір, обробка, зберігання, внесення в бази даних Виконавця (в тому числі в електронні бази даних), а також на наступне використання і розповсюдження Виконавцем персональних даних у відповідності з положеннями Закону України «Про захист персональних даних» (далі — Правила зберігання персональних даних). Метою збору та обробки персональних даних Клієнта є: забезпечення реалізації адміністративно-правових (у тому числі відносин у сфері державного управління), податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку; відносин у сфері охорони здоров’я; відносин у сфері реклами та збору персональних даних у комерційних цілях та інших відносин, що вимагають обробки персональних даних, а саме: формування бази Клієнтів з метою їх інформування про Послуги,  час відвідання косметичного салону та інформування про рекламні пропозиції Виконавця, а також для перевірки стану здоров’я Клієнта у випадку ,якщо це необхідно для надання Послуг. Володільцем бази персональних даних є Виконавець.  Дані зберігаються Виконавцем на протязі всього строку дії Договору. Клієнт має право відкликати згоду на обробку персональних даних шляхом подання письмової заяви Виконавцю.

8.11. Клієнт погоджується, що Виконавець має право використовувати персональні дані Клієнта у тому числі, але не виключно, для цілей повідомлення Клієнта про послуги, час відвідання косметологічного центру  та рекламні пропозиції Виконавця  засобами SMS, ММS, електронних повідомлень, і т.п.

8.12. Виконавець гарантує Клієнту, що він буде надавати персональні дані Клієнта на запит третіх осіб, за загальним правилом, тільки за наявності згоди Клієнта на передачу його персональних даних третім особам Виконавця. Виключенням з цього правила є випадки, коли чинне законодавство України прямо зобов’язує Виконавця надавати персональні дані Клієнта без необхідності отримання попередньої згоди Клієнта на запит органів державної влади.

8.13. Клієнт підтверджує, що він ознайомлений зі своїми правами у зв’язку з внесенням до Бази персональних даних, відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних».


 1. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Найменування:     Фізична особа-підприємець Строкач Тетяна Миколаївна

ЄДРПОУ 2733014521,  п/р 26009053140367 в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 321842,

тел.: 
+38 (099) 498-90-77, +38 (096) 498-90-77, +38 (073) 437-90-77

e-mail: kosmedcentr@gmail.com

Редакція Договору чинна від 25 лютого 2018 року

Додаток № 1 До Договору публічної оферти про надання послуг

АНКЕТА КЛІЄНТА

П.І.Б. Клієнта__________________

Дата народження ________________

Контактний номер телефону _________________

Email _____________________________________

 Заповненням даної Анкети Клієнт підтверджує, що він ознайомлений в повному обсязі зі своїми правами та обов’язками, умовами Договору публічної оферти про надання послуг, розміщених на сайті https://kosmedcentr.com.ua/,  Правилами надання послуг центром косметології «КосМед», а також з правами і обов’язками, визначеними Законом України «Про захист прав споживачів» та Цивільним кодексом України.

Підписанням цієї Анкети Клієнт приймає умови та приєднується до Договору публічної оферти про надання послуг, розміщеного на сайті https://kosmedcentr.com.ua/, з яким Клієнт ознайомився до підписання цієї Анкети  і умов якого зобов’язується дотримуватися.

Шляхом заповнення даної Анкети Клієнт заявляє, що він перебуває при здоровому розумі та ясній пам’яті, діє добровільно, свідомо та розумно, без впливу обману, помилки, без будь-якого примусу, як фізичного так і психологічного, розуміє значення своїх дій та їх правові і фактичні наслідки та усвідомлює, що факт укладення Договору публічної оферти про надання послуг означає, що:

а) Клієнт ознайомлений та свідомо погоджується дотримуватись всіх умов Договору та Правил надання послуг косметичним центром «КосМед»;

б) Клієнт ознайомлений  з вартістю Послуг за цим Договором, яка його повністю влаштовує;

в) стан здоровʼя Клієнта дозволяє йому споживати Послуги Виконавця у відповідності до цього Договору;

г) на виконання Закону України «Про захист персональних даних» укладенням цього Договору Клієнт надає згоду Виконавцю на внесення, зберігання та обробку своїх персональних даних, на здійснення дій з персональними даними які пов’язані зі збиранням, реалізацією, накопиченням, зберіганням, узагальненням, зміною, використанням і поширенням, знеособленням, знищенням відомостей щодо Клієнта у порядку, викладеному Договором;

д) Клієнт несе повну відповідальність за правильність вказаних в даній анкеті даних, зобов’язується своєчасно повідомляти Виконавця про їх зміну, а у разі неповідомлення, усвідомлює ризик настання пов’язаних з цим несприятливих наслідків.

 Дата заповнення: _______________                                                Підпис Клієнта________________

Додаток № 2 До Договору публічної оферти про надання послуг

ПРАВИЛА НАДАННЯ ПОСЛУГ ЦЕНТРОМ КОСМЕТОЛОГІЇ “КОСМЕД”

Дані правила надання послуг центром косметології “КосМед” (Далі іменовані – “Правила”) розроблені Виконавцем для належного і якісного надання послуг за Договором, є обов’язковими для виконання Сторонами  і є невід’ємною частиною Договору.

 1. Виконавець надає Послуги в межах його робочого часу згідно з графіком роботи центру косметології “КосМед” (09.00–21.00, без вихідних).
 2. Послуги надаються за попереднім записом і бронюванням (резервуванням) часу для візиту до центру косметології “КосМед”. У випадку запізнення Клієнта, Виконавець має право відмовити йому у наданні послуг відповідно до призначеного часу та на свій розсуд має право запропонувати Клієнту обслуговування в альтернативний часовий проміжок, зручний для Клієнта). У випадку нез’явлення Клієнта для надання послуг в узгоджений з Виконавцем і зарезервований час без попереднього повідомлення про неможливість з’явитись для отримання Послуг, що має бути надано Виконавцю не пізніше ніж за 24 години до зарезервованого часу надання Послуг, Виконавець має право змінити умови резервування часу і надання послуг для такого Клієнта, надаючи йому Послуги за умови оплати послуг з бронювання часу спеціаліста Виконавця.

Вартість послуг з бронювання часу спеціаліста Виконавця визначаєтся наступним чином:
а) Вартість послуг з бронювання часу спеціасту Виконавця для надання Послуг, час надання яких складає менше 60 хвилин – 200.00 (двісті) гривень;
б) Вартість послуг з бронювання часу спеціасту Виконавця для надання Послуг, час надання яких складає від 60 до 90 хвилин – 300.00 (триста) гривень;
б) Вартість послуг з бронювання часу спеціасту Виконавця для надання Послуг, час надання яких складає від 90 хвилин – 400.00 (чотириста) гривень.
Вищевказана вартість послуг з бронювання часу спеціаліста Виконавця має бути сплачена не пізніше ніж за 24 години до зарезервованого часу для надання послуг. У випадку, якщо Клієнт не з’явився для надання Послуг в узгоджений з Виконавцем зарезервований час повторно,  вартість послуг з бронювання часу спеціаліста Виконавця, сплачена Клієнтом, не підлягає поверненню та зараховується в якості штрафу за порушення умов Договору. У випадку своєчасної явки Клієнта для надання Послуг, Виконавець надає Клієнту одноразову знижку на вартість наданих  Послуг в розмірі суми, що була сплачена Клієнтом в якості оплати послуг з бронювання часу спеціасту Виконавця.

 1. Клієнт має перед наданням Послуг попередити Виконавця про наявность у нього хронічних, інфекційних, дерматологічних захворювань, а також захворювань внутрішніх органів тощо, і утриматись від споживання послуг у випадку, якщо наявність таких захворювань несумісна з наданням Послуг. Клієнт зобов’язаний попередити працівників Виконавця про наявність у шкірі будь-яких філерів та інших препаратів.
 2. Виконавець має право не допускати Клієнта на територію центру косметології “Космед” і припинити надання Послуг, якщо зовнішній вигляд чи поведінка останнього дає підстави вважати працівникам Виконавця, що Клієнт знаходиться під впливом алкогольних, наркотичних, лікарських засобів, здатних впливати на його поведінку та свідомість або Клієнт своїми діями порушує правила надання послуг центром косметології, загрожує життю та здоров’ю, честі та гідності інших відвідувачів та працівників Виконавця.
 3. Враховуючи специфіку послуг, що надаються за Договором і їх взаємозв’язок із станом здоров’я Клієнта, Виконавець має право відмовити Клієнту в наданні Послуг у випадку, якщо Клієнт має медичні протипоказання щодо окремих процедур (в т. ч. але не виключно: вагітність, досягнення певного віку, наявність певного захворювання) або якщо надання послуг несумісно із дією ліків, що приймає Клієнт. Зокрема, Виконавець має право відмовити Клієнту в наданні Послуг за наявності таких протипоказань: захворювання на діабет, лактацію, астму, ангіну, епілепсію, грип, ГРЗ, серцеву або ниркову недостатність, кон’юнктивіт, тромбофлебіт, наявність герпесу в гострій фазі, келоїдних рубців, захворювань шкіри, злоякісних пухлин, захворювання крові, фотодертатози, виявлення великої кількості невусів, набряків, наявність індивідуальної непереносимості препаратів, що використовуються під час процедур або алергічної реакції на них. Даний список можливих протипоказань не є виключним і Виконавець може відмовити Клієнту в наданні послуг і за наявності інших протипоказань, що несумісні із наданням послуг, не зазначених вище.
 4. Виконавець має право відмовити Клієнту в наданні послуг у випадку ,якщо Клієнт відмовляється надати інформацію про стан свого здоров’я, що необхідна для визначення можливості виконання окремих процедур.
 5. Діти до 18 років допускаються до проведення процедур виключно за письмовою згодою батьків та/або законних представників і за відсутності протипоказань щодо конкретної процедури.
 6. Вартість Послуг, що надаються Виконавцем визначається у відповідності до Прайс-листа Виконавця, що розміщений в куточку споживача за місцем надання Послуг, а також на сайті Виконавця за посиланням: https://kosmedcentr.com.ua/цены/. Оплата послуг здійснюється Клієнтом після їх надання Виконавцем. За узгодженням Сторін можлива передоплата повної або часткової вартості замовлених Клієнтом Послуг.
 7. Перед проведенням окремих процедур Виконавець ознайомлює Клієнта про особливості їх надання, зокрема, але не виключно, про метод дії препаратів, що застосовуються під час процедури, протипоказання до даних препаратів або проведення процедури, можливі побічні ефекти препаратів та/або процедури, очікуваний ефект та очікувану тривалість його дії. Після проведення такого ознайомлення Клієнт підписує бланк Інформованої згоди, що надається Виконавцем.
 8. Тривалість надання Послуг визначається Виконавцем індивідуально для кожного Клієнта і залежить від ряду факторів (вид процедури, її обсяг, вага, зріст, особливості шкіри Клієнта, його больового порогу та ін.). Приблизний час окремих процедур визначається в прайс–листі Виконавця. Вказаний час є орієнтовним і може бути як збільшений, так і зменшений Виконавцем в залежності від особливостей надання послуг конкретному Клієнту. При цьому вартість Послуги, зазначена в Прайс-листі Виконавця не змінюється і підлягає сплаті з боку Клієнта в обсязі, вказаному в Прайс-листі.
 9. Виконавець не надає гарантії на результат Послуг, оскільки ефект від процедур залежить від особливостей організму Клієнта та виконання ним рекомендацій Виконавця, а також від конкретного виду процедури, оскільки окремі з послуг направлені на тимчасову ліквідацію рецедивуючих проявів хвороби або розладу організму (наприклад, видалення вугрів, що є проявом хронічної рецедивуючої хвороби). Послуги підлягають оплаті за фактом їх надання. Виконавець не повертає Клієнту кошти, сплачені за Послуги у випадку невідповідності результату надання Послуг очікуванням Клієнта.
 10. Всі претензії в зв’язку з наданими Виконавцем послугами, повинні бути заявлені в письмовому вигляді протягом трьох днів з дати їх надання таких послуг. У випадку відсутності претензій заявлених від Клієнта на протязі даного строку, вважається, що Послуги надані Виконавцем якісно і у відповідності до узгоджених Сторонами умов. Виконавець має право відмовити Клієнту у розгляді претензій заявлених після спливу трьоденного строку з моменту надання Послуг.
 11. Виконавець відповідає за забезпечення місця надання послуг в належному санітарному стані, а також забезпечує надання послуг за допомогою справного обладнання, що забезпечує належну якість надання Послуг. Виконавець також відповідає за обробку та стерилізацію інструментів, що використовуються при наданні Послуг та заміну одноразових комплектуючих, що використовуються в процесі здійснення процедури.
 12. Виконавець відповідає за кваліфікацію його найманого персоналу, наявність у його працівників належної фахової і кваліфікаційної підготовки, а також за їх дії/бездіяльність під час виконання ними трудових обов’язків.
 13. Невиконання усних та/або письмових рекомендацій Виконавця може суттєво впливати на результат наданих Послуг. При недотриманні рекомендацій Клієнтом Виконавець не несе відповідальність за кінцевий результат надання Послуг.
 14. При використанні під час процедур окремих препаратів можливі прояви нечутливості організму Клієнта до препарату та/або його окремих складових, що може призводити до відсутності очікуваного ефекту від дії препарату. Виконавець не несе відповідальність у випадку, якщо очікуваного результату надання Послуг не було досягнуто в результаті прояву нечутливості Клієнту до препарату та/або його окремих складових.
 15. Під час перебування на території центру косметології “КосМед” категорично забороняється:

— самостійне перебування неповнолітніх та малолітніх дітей;

— відвідувати центр косметології “КосМед” при наявності інфекційних, гострих респіраторних і шкірних захворювань;

— проносити будь-які види вогнепальної, газової та холодної зброї, вибухонебезпечні, пожежо небезпечні, токсичні і сильно запашні речовини;

— вживати спиртні напої, наркотичні засоби та їх аналоги;

— паління тютюнових виробів, а тому числі електронних;

— перебувати на території центру косметології з будь-яким тваринами;

— поводити себе агресивно, вживати нецензурну лайку, вчиняти інші дії, що суперечать загально прийнятим морально-етичним нормам;

— проводити несанкціоновану торгівельну, рекламну, комерційну діяльність, а також здійснювати фото — та відео зйомку без відповідного письмового дозволу Виконавця.

Порушення Клієнтом норм даних Правил вважається порушенням Договору і може негативно впливати на надання Послуг та їх кінцевий результат. У разі виявлення порушення  даних Правил Клієнтом Виконавець має право відмовити останньому в наданні Послуг за Договором, а також звільняється від відповідальності за неналежний результат наданих Послуг.

 

Редакція правил чинна від 25 лютого 2018 р.